Menu Zavřeno

Kroky nutné po umístění tiskárny

Odstraňte zajištění Titan extruderu

Pomocí dodaných kleští přestřihněte stahovací pásku kolem extruderu. Pásku již dále nebudete potřebovat, můžete ji vyhodit.

Odstraňte zajištění Nimble extruderu

Pokud vaše tiskárna obsahuje tuto volitelnou výbavu, před prvním použitím odstraňte zajištění také tohoto extruderu a extruder zaparkujte.

Odstraňte zajištění hnacích řemenů

Vysuňte plastové jištění hnacího řemenu. Tato uvolněná jištění (3 ks) nevyhazujte, budou se vám hodit při případné přepravě nebo přemístění.

Varování – pohybem stroje bez tohoto zajištění může dojít k přenesení pohybu řemenů na motory a poškození elektroniky tiskárny!

Připevněte držák filamentu

Univerzální držák filamentu držák filamentu zasuňte do připraveného dílu na zadním profilu tiskárny.

Zapojte napájecí kabel zdroje

Zdroj je vybaven standardním EURO konektorem. Před zapojením se ujistěte, že kolébkový přepínač je v poloze Vypnuto (O). Přidržte zdroj levou rukou a pravou zatlačte konektor ve vyznačené orientaci do zdroje. Konektor musí ve zdroji pevně držet a nesmí hrozit jeho vypadnutí při běžné manipulaci.

Připojte zdroj k tiskárně

Zapojte kabel od zdroje do panelu na umístěného vedle zadního profilu (sloupu) tiskárny. Orientujte kabel podle následující fotografie (zobáčkem směrem ven od tiskárny). Správné a dostatečné zasunutí kabelu oznámí zaklapnutí zobáčku do západky.

Upozornění: Je důležité, aby kabel vedoucí z tiskárny nebyl ohnutý, překřížený nebo jinak deformovaný.

Jak odpojit kabel zdroje

Před transportem tiskárny od ní odpojte zdroj. Zmáčkněte zobáček u místa připojení kabelu k tiskárně a vysuňte konektor. Během tohoto postupu neohýbejte kabel.

Zapojení senzoru filamentu

Senzor filamentu hlídá, zda do tiskárny vstupuje tisková struna a v případě doběhu cívky pozastaví tisk. Senzor je umístěn v plastovém modulu, který je při přepravě umístěn v zadním profilu (sloupu) tiskárny pod extruderem. Senzor vložte za použití mírné síly do vstupu filamentu v extruderu podle následujících obrázků.

Při odpojení pro transport proveďte obrácený postup – senzor vytáhněte a uložte do zadního profilu tiskárny.

Vizuální kontrola integrity tiskárny po transportu

Po dopravení tiskárny před jejím spuštěním je vhodné pohledem zkontrolovat, že tiskárna není poškozená. Zkontrolujte prosím, že na konstrukci tiskárny nejsou patrné žádné volně visící dráty, nejsou poškozená žádná krytí kabelů, extruder je pevně umístěn na zadním profilu (sloupu), bílé bowdenové vedení je pevně umístěno na obou koncích a podložka ani LCD displej nejeví známky poškození.

Zapnutí tiskárny

Tiskárnu zapnete pomocí kolébkového vypínače na zdroji. Tento kolébkový vypínač ponechejte volně přístupný, budete jím tiskárnu zapínat a vypínat.

Kontrola stavu po zapnutí

Po prvním zapnutí je vhodné provést ještě krátkou kontrolu. Po přepnutí kolébkového vypínače na zdroji se rozsvítí se LCD displej a po krátkém čase se na něm objeví standardní obrazovka ukazující pokojovou teplotu (pokud měla tiskárna dostatek času se aklimatizovat).

Žádná součást tiskárny se sama nehýbe, tisková hlava ani podložka netopí. Je možné slyšet tichý chod ventilátoru elektroniky pod podložkou.

Ovládání tiskárny

Displej, spolu s ovládacím kolečkem (s možností stisku) a tlačítkem pro reset tiskárny tvoří ovládací rozhraní tiskárny.

Kolečkem můžete točit nahoru a dolů, tím se pohybovat v menu nebo nastavovat teplotu, případně manuálně řídit pohyb motorů. Také jej můžete stisknout pro potvrzení voleb nebo pro pohyb do vnořených nabídek.

Tlačítko reset slouží pro resetování tiskárny do výchozího stavu v libovolném okamžiku. Pozor: Stisknutím tohoto tlačítka přerušíte stávající tisk bez možnosti se k němu vrátit. Stisknutím tlačítka dojde také k zastavení vyhřívání hot endu i podložky.

Kalibrace svislé osy Z

První krok, který musíte provést kdykoliv potom, co tiskárnu přemístíte, je kalibrace osy Z, tedy svislé osy. Postup je následující:

  1. Stiskněte otočné tlačítko lcd panelu do hlavního menu
  2. Vyberte položku Control a opět stiskněte tlačítko.
  3. Točením kolečka najděte v tomto menu položku Printer service a znovu jej vyberte stisknutím tlačítka.
  4. Zvolte položku Z home calib – tiskárna na příkaz zareaguje přesunem tiskove hlavy do výchozí home (horni domovské) pozice, pokud hlava v home pozici již je, lehce poskočí.
  5. Tiskárna začne zahřívat tiskovou podložku.
  6. Při teplotě podložky 55 °C sjede tisková hlava na střed podložky a poté se vrátí do výchozí pozice (tzv. home).
  7. Následně opět sjede na podložku, kde provede sondou měření vzdálenosti k podložce ve třech definovaných bodech.
  8. Po této kontrole vyjede tisková hlava opět nahoru do home pozice.
  9. Po provedení tohoto postupu vyhřívaná podložka drží teplotu 55 °C. Stisknutím resetovacího tlačítka lze tiskárnu restartovat pro zchlazení podložky. (Výsledek kalibrace je zapsán v paměti.)
Animace kalibrace svislé osy Z.